Ekler

ÇOCUKLUKLARDA AKUT OTİTİS MEDİA

Tanı koyma, Tedavi ve Komplikasyonlar

EPİDEMİYOLOJİ

Akut otitis media (AOM) tüm dünyada çocuklarda en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. En sık viral üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben nazofarenkste bulunan patojen bakterilerin östaki borusu aracılığıyla orta kulağa taşınması sonucu görülür. Her yıl dünyada 700 milyondan fazla AOM vakası tanı alır ve bunların çoğu 5 yaş altı çocuklardan oluşur. Tüm çocukların %62’si 1 yaşına, %80’i ise 2 yaşına kadar en az bir kez AOM geçirmektedir. Her yaşta görülebilmekle beraber özellikle 6-24 ay arası en sık görüldüğü dönemdir (1-2).

RİSK FAKTÖRLERİ

 • 6-24 ay
 • Erkek cinsiyet
 • Yarık damak ve diğer baş ve yüz bölgesi anomalileri
 • Aile öyküsü (otit geçiren ebeveyn öyküsü)
 • Biberonla beslenme
 • Adenoid hipertrofisi
 • Allerjik rinit
 • İmmün yetmezlik
 • Down Sendromu
 • Kalabalık ortam, kreş öyküsü
 • Sigara maruziyeti
 • Aşısız çocuk

AOM için anne sütü ve aşılanma en önemli koruyucu faktörlerdir.

ETKENLER

 • Virüsler tek başına AOM’da %20 etken olarak görülebilir.
 • Çoğunlukla viral etkenler bakteriyel ko-enfeksiyon şeklinde görülür.
 • AOM’da en sık görülen bakteriyel etkenler Streptococcus pneumoniae (%40-50), Haemophilus influenzae (%30-40) ve Moraxella catarrhalis (%10-15)’dir. Daha az sıklıkla Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aureginosa da görülebilmektedir.
 • Tekrarlayan ve persistant AOM’de penisilin dirençli pnömokoklar düşünülmelidir (3).

Penisiline dirençli pnömokoklar için Risk Faktörleri

 1. Penisiline duyarlı olmayan pneumoniae oranlarının yüksek (≥%10) olduğu bir bölgede yaşamak
 2. <2 yaş
 3. Kreş
 4. Başvurudan önceki 30 gün içinde antibiyotik tedavisi
 5. Son beş gün içinde hastaneye yatış
 6. Konjuge pnömokok aşısı ile aşılanmamış veya yetersiz aşılanmış olmak

SEMPTOM ve BULGULAR

 • Ateş, kulak ağrısı, küçük bebeklerde kulak çekiştirme ve ailenin AOM şüphesi başlıca klinik yakınmalardır.
 • Bunlar dışında kulak akıntısı, kulak çınlaması, huzursuzluk, burun tıkanıklığı, öksürük, kusma, ishal gibi yakınmalar da görülebilir (4).

Fizik muayenede pnömatik otoskopi kullanımı ile timpan membranın şekli, rengi, saydamlığı ve hareketi değerlendirilir.

Patolojik AOM düşündürecek bulgular, Timpanik zarda bombeleşme, matlaşma, hiperemi, havalanma kaybı, efüzyon görünümü, hava sıvı seviyesi görünümü saptanabilir (4).

 

TANI

Klinik Durum Tanım
Akut otitis media Akut başlangıç

+

Orta kulakta efüzyon bulguları, timpanik zarda bombeleşme, zarda hareket kaybı ve matlaşma, hava sıvı seviyesi görünümü

+

Orta kulak enflamasyon bulguları: timpanik zarda hiperemi, uyku ve normal aktivitede kulak ağrısı

Persistan AOM Antibiyotik tedavisi alırken orta kulak infeksiyon bulgularının devam etmesi

Veya

Tedavi kesildikten sonra, 1 ay içerisinde hastalığın tekrarlaması

Rekürren AOM 6-18 ay içerisinde ³3 AOM hikayesi
Seröz AOM Akut inflamasyon belirti ve bulguları olmadan intakt timpan membran arkasında sıvı birikmesi
Kronik efüzyonlu AOM Akut inflamasyon belirti ve bulguları olmadan intakt timpan membran arkasında persistan sıvı birikmesi
Kronik süpüratif AOM Orta kulak ya da mastoid kavitede persistan inflamasyon

Perfore timpanik zarda rekürren ya da persistan otore

 

 • Tanı için fizik muayene dışında timpanometri timpan membranı değerlendirmek üzere kullanılabilir.
 • Timpanosentez tedaviye yanıtsız ve efüzyonu devam eden veya immün yetmezlikli olgularda planlanabilir.

 

Klinik ipucu:

 1. Pneumoniae: Daha yoğun klinik şiddet, ateş, mastoidit vb komplikasyon ile ilişkili, unilateral veya bilateral görülebilir
 2. İnfluenzae (tiplendirilemeyen): Sıklıkla bilateral ve eşlik eden konjonktivit görülebilir. Pnömokoka göre daha az klinik şiddetle ilişkilidir. Rekürrens ya da kronikleşme riski taşır.
 3. Moraxella catarhalis: Pnömokoka göre daha az klinik şiddetle ilişkilidir.
 4. Streptococcus pyogenes: Süpüratif AOM’de düşünülmelidir.
 5. Pseudomonas aureginosa: Kronik süpüratif AOM’de akla gelmelidir.

TEDAVİ

 • Altı aylıktan küçük tüm AOM olan bebekler antibiyotikle tedavi edilir.
 • İki ay altındaki bebeklerde AOM düşünüldüğünde bakteriyemi açısından ek inceleme gerekebilir.

 

Yaş Otore var Tek taraflı veya bilateral AOM+şidddetli semptomlar Bilateral AOM

Otore yok

Tek taraflı AOM

Otore yok*

6ay-2 yaş Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi veya gözlem
>2 yaş Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi veya gözlem Antibiyotik tedavisi veya gözlem

Şiddetli semptomlar: >39°C ateş, orta-şiddetli kulak ağrısı, 48 saatten uzun süren kulak ağrısı, toksik görünen çocuk, gözlem yapılabileceğinin kesin olmaması.

*48-72 saat içerisinde düzelme yoksa ya da kötüleşiyorsa antibiyotik başlanır.

 

Tedavi Seçenekleri

Amoksisilin direnci için risk faktörleri:

 • Son 30 gün içerisinde beta-laktam antibiyotik kullanmış olmak
 • Pürülan konjonktivit (Tiplendirilemeyen influenzae’ya bağlı)
 • Amoksisiline yanıtsız tekrarlayan AOM
 1. Tercih (Amoksisilin direnci riski düşük): Amoksisilin 90 mg/kg/gün po, 2-3 dozda
 2. Tercih (Amoksisilin direnci riski yüksek): Amoksisilin 90 mg/kg/gün, klavunat 6.4 mg/kg/gün po, 2-3 dozda

 

Acil veya gözlem sonrası başlanan antibiyotik tedavisi Başlangıç antibiyotik tedavisine 48-72 saat sonra yanıt alınamamışsa
Önerilen 1. basamak Alternatif Tedavi Önerilen 1. basamak Alternatif Tedavi
Amoksisilin 80-90 mg/kg/gün po, 2 dozda Sefdinir 14 mg/kg/gün 1-2 dozda Amoksisilin-klavunat (14:1) 90 mg/kg/gün po, 2 dozda Seftriakson 3 gün

Klindamisin (30-40 mg/kg/gün 3 dozda) ± 3. Kuşak sefalosporin

Ya da Sefuroksim 30 mg/kg/gün 2 dozda Ya da 2.antibiyotik başarısızsa
Amoksisilin-klavunat (14:1) 90 mg/kg/gün po, 2 dozda Sefpodoksim 10 mg/kg/gün 2 dozda Seftriakson (50 mg/kg/gün IM veya IV, 3 gün) Klindamisin (30-40 mg/kg/gün 3 dozda) + 3. kuşak sefalosporin
Seftriakson (50 mg/kg/gün IM veya IV, 1-3 gün) Timpanosentez
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı görüşü

 

Penisilin alerjisi durumunda;

Alınan dozdan sonra ilk 1 saat içerisinde başlayan erken IgE aracılı reaksiyonda (ürtiker, anafilaksi, anjioödem, bronkospazm) ya da penisiline karşı ciddi reaksiyon geçiren hastalarda (Steven-Johnson Sendromu, Toksik Epidermal Nekrolizis, hemolitik anemi vb.);

 1. Azitromisin (10 mg/kg/gün tek doz 1.gün, 5 mg/kg/gün tek doz 2-5.günler, maksimum doz 500 mg/gün po)
 2. Klaritromisin (15 mg/kg/gün 2 dozda, maksimum 1 gr/gün po
 3. Klindamisin (30-40 mg/kg/gün 3 dozda po, maksimum 1,8 gr/gün)

 

Penisilin birden fazla doz sonrası gelişen gecikmiş tip reaksiyonda sefdinir, sefpodoksim, sefuroksim ve seftriakson kullanılabilinir (4, 5).

 

Semptomatik Tedavi

 • Ağrı kontrolü için asetaminofen ya da ibuprofen kullanılabilir.
 • Topikal prokain ya da lidokain >2 yaş, kulak zarı perfore olmayan çocuklarda kullanılabilir.
 • Dış kulak yoluna herhangi bir ek madde (süt, zeytinyağı, bitkisel ürün vb) damlatılmamalıdır.

 

KAYNAKLAR

 1. Kara, A., Çiftçi, E., & Tezer, H. (Eds.). (2022). Otitis Media. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği.
 2. Mementoğlu, B., Mementoğlu, M. E., & Hatipoğlu, N. (2022). Otit Epidemiyolojisi. İçinde A. Kara, E. Çiftçi & H. Tezer (Eds.), Otitis Media (13-19). Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği.
 3. Sancak, B. (2022). Akut Bakteriyel Otitis Media Etkenleri. İçinde A. Kara, E. Çiftçi & H. Tezer (Eds.), Otitis Media (19-39). Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği.
 4. Ünal, N. A., & Tezer, H. (2022). Çocuklarda Otitis Media. İçinde A. Kara, E. Çiftçi & H. Tezer (Eds.), Otitis Media (53-71). Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği.
 5. Lieberthal, A. S., Carroll, A. E., Chonmaitree, T., Ganiats, T. G., Hoberman, A., Jackson, M. A., … & Tunkel, D. E. (2013). The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics131(3), e964-e999.

Doç. Dr. Edanur Yeşil

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu