Kardiyak Aciller

ACİL SERVİSTE MİYOKARDİT VE PERİKARDİT TANI VE YÖNETİMİ

Miyo/perikardite ait acil servis başvuruları ve değerlendirilmesi

MİYOKARDİT

Kalp kasının enfekiyöz/nonenfeksiyöz nedenlerle enflamasyonudur. İzole veya perikardit ile birlikte olabilir. En sık coxsackievirus A-B, echovirusler ve influenza gibi viral nedenlerden kaynaklanır. Nonviral enfeksiyonlar, ilaçlar, endokrin bozukluklar, radyasyon ve kollajen vasküler bozukluklar da neden olabilir.

Klinik ve Bulgular

Yenidoğan ve infantlarda;

 • Letarji, beslenememe, irritabilite, solukluk, ateş, büyüme geriliği.
 • Hışıltı (viral bir sendrom varmışçasına yanlış yorumlanabilir)
 • Beslenme ile terleme, hızlı soluk alıp verme, solunum sıkıntısı

Daha büyük çocuklarda;

 • Halsizlik, yorgunluk, göğüs ağrısı ve nefes darlığı.

Fizik bakıda;

 • Takipne, taşikardi, hiper-hipotermi, hipotansiyon, hışıltı veya ral
 • Taşikardi, zayıf perfüzyon ve kalp yetmezliği (KY) belirtileri, zayıf nabızlar, azalmış kapiller dolum süresi, soğuk benekli ekstremiteler, juguler venöz distansiyon, hepatomegali ve alt ekstremite ödemi
 • Kalp sesleri: S3 duyulabilir, perikardit varsa S1-2 azalabilir/duyulmayabilir.

Laboratuvar

 • Tam kan sayımı (lenfositik baskınlık viral etiyoloji düşündürür), elektrolitler, glukoz, kan üre azotu, kreatinin, sedimantasyon hızı, C-reaktif protein ve kardiyak enzimler, CK, CK-MB ve LDH yükselebilir.
 • ESR ve CRP normal değerleri miyokarditi dışlamaz
 • Troponin %35- %71’inde yükselir.
 • Beyin natriüretik peptidi (BNP) yararlı bir belirteç olabilir.
 • Patojenleri tanımlamak için boğaz, nazofaringeal, dışkı, idrar ve kan kültürü alınmalı.

Görüntüleme

 1. EKG :nSinüs taşikardisi (en sık) (ateşe bağlı sinüs taşikardisi hızının beklenenden fazlalığı miyokardit belirtisi- her 1°C artış için ortalama 9.6 atım/dk). Prematür ventriküler atım, junctional taşikardi, ventriküler taşikardi ve 2-3.° AV blok. Tüm ekstremite derivasyonlarında düşük voltajlı QRS (<5 mm) miyokardit veya tamponad düşündürür. EKG’de ST segment elevasyonu ve PR aralığı depresyonu (aynı anda perikardit de olabileceğinden)
 2. TELEKARDİYOGRAFİ: Kardiyomegali ve pulmoner ödem
 3. EKO/FAST: Artmış sol ventrikül (LV) diyastol sonu ve sistolik boyutları (KY varsa), LV duvar disfonksiyonu, azalmış ejeksiyon fraksiyonu, segmental duvar hareket kusurları, global hipokinezi.

Hasta Yönetimi

 • İlk: solunum ve dolaşım değerlendirilir.
 • Solunum sıkıntısı varsa oksijen ve kardiyak izlem
 • Hasta kötüleşmeye devam ederse (kardiyojenik şokta) endotrakeal entübasyon ve ventilatör desteği gerekebilir.
 • Miyokardit nedenli KY hastalarında hedef: yüksek ventriküler dolum basınçlarının azaltılması, sistemik vasküler direncin azalması, oksijen dağıtımında ve tüketiminde iyileşme
 • Diüretikler, inotroplar ve ard yük azaltıcı ajanlar, sıvı yükü ve ön yükü azaltmak için furosemid (IV)
 • Digoksin önerilmez (akut etkisiz, sitokin üretimini ve mortaliteyi artırır).
 • Kardiyojenik şok varsa dopamin-dobutamin gibi inotropik ajanlar.
 • Akut miyokarditte yüksek doz intravenöz gama globulin (ilk 24 saatte 2 g/kg) ventriküler fonksiyonu ve sağ kalımı iyileştirebilir.

**Miyokarditli tüm hastalar ileri tedavi ve gözlem için yoğun bakım ünitesine yatırılmalıdır.

 

PERİKARD HASTALIKLARI 

Fibröz ve seröz olarak iki katmandan oluşan kalp zarına perikard denir. Seröz perikard, visseral ve parietal yapraktan oluşur. Visseral içte, parietal perikard dıştadır. Perikardda normalde 10-15 mL sıvı bulunur. Perikard yaprakları arasında sıvı artarsa diastolik sonu dolum basıncı artar, kardiyak output (CO) düşer. Sıvı miktarı arttıkça efüzyondan tamponada doğru gidiş görülür.

Çocuk acilde görülebilen ve atlanmaması gereken perikard hastalıkları: Perikardit, Perikardiyal effüzyon ve Kardiyak Tamponad

PERİKARDİT Perikardın enflamatuvar hastalığıdır. Öyküde sıklıkla ateşli viral bir hastalık bulunur. Semptomlar sıvı birikme hızına bağlıdır. Supin pozisyonla artan, dik durma ve öne eğilmekle azalan plöretik tip göğüs ağrısı görülür. En sık neden viral etkenlerdir (coxsackie A ve B, echovirus, influenza).

Tablo-1: Perikardit nedenleri

Perikardit Nedenleri
İdiopatik
Enfeksiyöz Viral– echovirus,coxsackie, adenovirus, CMV, HBV, EBV, HIV/AIDS

Bakteriyel– pnömokok , staphilokok, streptokok

Mikobakteriyel– M. tbc, M. aviium intraselülare

Fungal– histoplasmosis, coccidioidomycosis ,

protoozal

İmmün-enflamatuvar Bağ doku hastalıkları (SLE, RA, Skleroderma), arteritler (PAN, Takayasu A.)
Erken-geç post myokard enfarktüsü Dressler sendromu
İlaç nedenli Prokainamid, hidralazin, izoniazid, siklosporin
Neoplastik Primer/Sekonder (mezotelioma, fibrosarkom, lenfoma, lösemi)
Radyasyon nedenli
Erken post-kardiyak cerrahi
Device-girişim ilişkili Koroner anjiyoplasti, intrakardiyak device, pacemaker
Travma Künt, penetran;  post CPR
Konjenital
Çeşitli Kronik böbrek yetmezliği, hipotiroidi, amiloidoz, aort diseksiyonu

Perikardit Kliniği ve Bulgular

 • Solunum güçlüğü
 • Ateş
 • Substernal göğüs ağrısı: özellikle sol omuz-skapula-trapezius alanında, öne eğilmekle azalan
 • Sürtünme sesi (friction rub)
 • Takipne / taşikardi
 • Akciğer bulgusu genellikle yoktur.

 

PERİKARDİYAL EFFÜZYON VE TAMPOAND: Perikard yaprakları arasına artan miktarda sıvı birikmesi durumuna perikardiyal efüzyon denir ve atriyum-ventrikül duvarlarına bası oluşturacak kadar sıvı varsa tamponaddan söz edilebilir. Fazla miktarda efüzyon ve tamponad kalbin normal fonksiyon ve elektriksel iletisini bozabileceğinden boşaltımı derhal gereken acil bir durumdur.

Artmış Efüzyon-Tamponad Klinik ve Bulgular

 • Taşikardi, hipotansiyon
 • Distandü boyun venleri (↑ JVP)
 • Oskültasyonda az duyulan / hiç duyulmayan kalp sesleri
 • Perikardiyal sürtünme sesi (friction rub)
 • Pulsus paradoksus
 • Zayıf periferik nabızlar
 • Akciğer bulgusu yoktur.
 • Beck Triadı: hipotansiyon, distandü boyun venleri (↑ JVP), azalmış kalp sesleri (sessiz kalp)

Laboratuvar

 • Tam kan sayımı, elektrolit, glukoz, böbrek fonksiyon testleri. Artmış beyaz küre, normokrom normositer anemi, artmış ESR görülebilir. %50 hastada troponin yüksekliği görülebilir (myoperikardit). Tanı Ekokardiyografi (EKO) ile konur.
 • Görüntüleme
  1. EKG:
   • Perikardit için:
   • Akut evre: yaygın ST elevasyonu, sivri T dalgaları-ekstremite ve prekordiyal derivasyonlarda (I,V5, V6) (Şekil-1)
    • aVR’de ST segment depresyonu
    • II, aVF, V4-6’da PR segment depresyonu
   • Kronik: ST elevasyonu geriler, geniş T dalga inversiyonu
   • Perikardiyal efüzyon ve tamponad için:
   • Jeneralize voltaj düşüklüğü ve elektriksel alternans (bir uzun bir kısa R dalgaları) (Şekil-2)
  2. TELEKARDİYOGRAFİ: Akciğer alanları temiz,
  • Efüzyon kardiyomegali gibi yorumlanabilir. (Resim-1)Resim-1: Perikardiyal efüzyon- Matara görüntüsü (water bottle sign)
  • EKO/FAST—yüzen kalp: kalp etrafında sıvı birikimi, tamponad varsa bası görülür.
  • Tomografi—Kontrastlı tomografi: içi kontrast dolmuş normal kalp görüntüsü etrafında sıvı birikmiş alan görülür.

Şekil-1 EKG’de Perikardit: PR segment depresyonu, ST segment elevasyonu.